Litobratřice

Logo sdružení LITOBRATŘICE-NET

LITOBRATŘICE-NET


Stanovy sdružení


Stanovy neziskového občanského sdružení LITOBRATŘICE-NETČl. 1
Název a sídlo


Název: LITOBRATŘICE-NET (dále jen "sdružení")

Sídlo: Litobratřice 34, 671 78 Jiřice u Miroslavi


Čl. 2
Statut sdružení


1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.

2. Sdružení je právnickou osobou.


Čl. 3
Cíl činnosti sdružení


1. Cílem sdružení je šíření informačních a komunikačních technologií, informací a znalostí s nimi spojených.

2. Za tímto účelem bude sdružení usilovat o:

2.1 výzkum, vývoj a šíření technických a programových prostředků, vhodných pro budování, správu a provoz informačních a komunikačních technologií,

2.2 vytvoření a zajištění provozu počítačové sítě pro vzájemnou komunikaci členů, sdílení dat a služeb a testování vyvíjených prostředků,

2.3 snaha o rozšíření internetu pro každého zájemce z řad členů sdružení,

2.4 poskytování poradenských a konzultačních služeb členům sdružení,

2.5 získávání dotací, grantů a sponzorských příspěvků za účelem financování sdružení a jeho projektů,

2.6 spolupráce se subjekty, které sledují slučitelné cíle.

3. Sdružení se zavazuje, že nebude prodávat ani pronajímat své sítě.


Čl. 4
Členství


1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 15 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.

2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje rada sdružení na základě písemné přihlášky. Případné zamítnutí žádosti o členství nemusí rada zdůvodňovat.

3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.

4. Členství zaniká:

4.1 vystoupením člena písemným oznámením radě,

4.2 úmrtím člena,

4.3 u právnické osoby jejím zrušením,

4.4 zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,

4.5 rozhodnutím rady z důvodu závažného porušení stanov nebo vnitřních předpisů sdružení,

4.6 zánikem sdružení.

5. Dokladem členství je potvrzení vydané radou sdružení.


Čl. 5
Práva a povinnosti členů


1. Člen sdružení má právo:

1.1 účastnit se jednání valné hromady,

1.2 nechat se při jednání valné hromady zastupovat jiným členem,

1.3 volit orgány sdružení,

1.4 být volen do orgánů sdružení,

1.5 obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,

2. Člen má povinnost zejména:

2.1 dodržovat stanovy sdružení, vnitřní předpisy a řády,

2.2 respektovat rozhodnutí všech orgánů sdružení,

2.3 aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,

2.4 svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení,

2.5 platit členské příspěvky ve výši stanovené finančním řádem,

2.6 oznamovat změny údajů vedených v seznamu členů sdružení; tyto změny je člen povinen oznámit sdružení do 7 dnů ode dne, kdy nastaly,

2.7 dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení.


Čl. 6
Orgány sdružení


Orgány sdružení jsou:

1. valná hromada,

2. rada sdružení,

3. předseda,

4. kontrolor.


Čl. 7
Valná hromada


1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.

2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.

3. Valnou hromadu svolává rada sdružení podle potřeby, nejméně však jednou ročně.

4. Rada svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně třetina členů sdružení nebo kontrolor a to nejpozději do jednoho měsíce.

5. Valná hromada se svolává rozesláním pozvánky všem členům sdružení elektronickou nebo papírovou poštou nejméně 14 dní předem. Součástí pozvánky je i návrh projednávaného programu.

6. Zástupce nepřítomného člena se při prezenci prokáže plnou mocí k zastupování. Po předložení plné moci je zastoupený považován za přítomného.

7. Valná hromada zejména:

7.1 rozhoduje o změnách stanov a vnitřních předpisů sdružení,

7.2 schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet a roční závěrku hospodaření,

7.3 schvaluje výši všech příspěvků podle návrhu rady, formou finančního řádu,

7.4 volí z členů přímou a tajnou volbou kontrolora a členy rady sdružení na dobu tří let,

7.5 odvolává přímou a tajnou volbou kontrolora a členy rady sdružení,

7.6 rozhoduje o počtu členů rady sdružení,

7.7 rozhoduje o zrušení členství,

7.8 rozhoduje o zrušení sdružení.

8. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.

9. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.

10. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení sdružení je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů sdružení.


Čl. 8
Rada sdružení


1. Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.

2. Členství v radě vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů.

3. Rada má nejméně tři členy.

4. Radu svolává předseda, nejméně třikrát ročně.

5. Rada zejména:

5.1 volí ze svých členů předsedu,

5.2 koordinuje činnost sdružení,

5.3 svolává valnou hromadu,

5.4 zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,

5.5 přijímá vnitřní předpisy, zejména provozní řády sdružení ve všech věcech s výjimkou otázek výhradně svěřených do pravomoci valné hromady,

5.6 rozhoduje o přijetí za člena sdružení,

5.7 vede seznam členů sdružení jakož i jeho podpůrné evidence,

5.8 spravuje majetek sdružení.

6. K zajištění činnosti sdružení může rada zřídit odborné komise.

7. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.

8. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

9. Rozhodnutí rady jsou písemná, ověřená podpisy přítomných členů rady.

10. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu tří měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci rada.


Čl. 9
Předseda


1. Předseda naplňuje rozhodnutí rady a zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem a rozhoduje o běžných záležitostech sdružení.

2. Předsedu volí rada sdružení.

3. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady a plynulý chod sdružení.

4. Předseda připravuje podklady pro jednání rady sdružení.


Čl. 10
Kontrolor


1. Kontrolor je revizním a kontrolním orgánem sdružení.

2. Kontrolor vykonává kontrolní činnost v oblasti hospodaření sdružení, zejména účetnictví a financí, jakožto i kontrolu ostatních činností sdružení. Rada je povinna poskytnout kontrolorovi veškeré materiály související s činností sdružení.

3. Alespoň jednou ročně provádí revizi účetnictví a valné hromadě předkládá zprávu o kontrole hospodaření sdružení za uplynulý kalendářní rok.


Čl. 11
Společná ustanovení o orgánech sdružení


1. Funkce v orgánech sdružení jsou čestné.

2. Za výkon funkcí v orgánech sdružení přísluší pouze náhrada hotových výdajů.

3. Funkce kontrolora a člena rady jsou neslučitelné.


Čl. 12
Zásady hospodaření


1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

2. Zdroji majetku jsou zejména:

2.1 dary a příspěvky právnických a fyzických osob,

2.2 výnosy majetku,

2.3 příjmy z činností při naplňování cílů sdružení,

2.4 členské příspěvky ve výši určené finančním řádem,

2.4.1 pravidelný členský příspěvek,

2.4.2 jednorázový vstupní příspěvek.

3. Za hospodaření sdružení odpovídá rada sdružení, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.

4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.

5. Cílem činnosti sdružení není dosažení zisku. Přebytek hospodaření se použije v následujícím období podle rozpočtu schváleného radou.

6. Účetní závěrka za uplynulý kalendářní rok musí být projednána radou nejpozději do konce února následujícího roku.

7. Zprávu o výsledcích hospodaření za uplynulé období předkládá rada ke schválení valné hromadě.


Čl. 13
Zánik sdružení


1. Sdružení zaniká:

1.1 dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí valné hromady,

1.2 rozhodnutím Ministerstva vnitra.

2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.


Čl. 14
Závěrečná ustanovení


1. Pro svou činnost vydá sdružení minimálně tyto interní předpisy:

1.1 Organizační řád - řeší pravomoci orgánů, jejich odpovědnost a způsob spolupráce,

1.2 Jednací řád - určuje jak jednají a rozhodují orgány sdružení,

1.3 Finanční řád - řeší pravidla a způsob financování sdružení a výši členských příspěvků.

2. Ukončením členství končí i činnost v orgánech sdružení.

3. Členy první rady sdružení jsou členové přípravného výboru.


V Litobratřicích 26. 11. 2018

Rada sdružení:

Ing. Martin Michal

František Bouzek

Daniel Kadlček


Statutární orgán (předseda):

Ing. Martin Michal


Copyright © 2006 - 2018 LITOBRATŘICE-NET. Vytvořil Martin Michal. Všechna práva vyhrazena. Aktualizováno: 26.11.2018 20:00