Litobratřice

Logo sdružení LITOBRATŘICE-NET

LITOBRATŘICE-NET z. s. v likvidaci


Stanovy spolku platné od 24.11.2018


Stanovy spolku LITOBRATŘICE-NET z. s. v likvidaciČl. 1
Název a sídlo


Název: LITOBRATŘICE-NET z. s. v likvidaci (dále jen "spolek")

Sídlo: Litobratřice 34, 671 78 Litobratřice


Čl. 2
Statut spolku


1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu.

2. Spolek je právnickou osobou.


Čl. 3
Účel spolku


1. Účelem spolku je šíření informačních a komunikačních technologií, informací a znalostí s nimi spojených svým členům.

2. Za tímto účelem bude spolek usilovat o:

2.1. výzkum, vývoj a šíření technických a programových prostředků, vhodných pro budování, správu a provoz informačních a komunikačních technologií,

2.2. vytvoření a zajištění provozu počítačové sítě pro vzájemnou komunikaci členů, sdílení dat a služeb a testování vyvíjených prostředků,

2.3. snaha o rozšíření internetu pro každého zájemce z řad členů spolku,

2.4. poskytování poradenských a konzultačních služeb členům spolku,

2.5. získávání dotací, grantů a sponzorských příspěvků za účelem financování spolku a jeho projektů,

2.6. spolupráce se subjekty, které sledují slučitelné cíle.

3. Spolek se zavazuje, že nebude prodávat ani pronajímat své sítě.


Čl. 4
Členství


1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 15 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku.

2. O přijetí za člena spolku rozhoduje rada spolku na základě písemné přihlášky. Případné zamítnutí žádosti o členství nemusí rada zdůvodňovat.

3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.

4. Členství zaniká:

4.1. vystoupením člena písemným oznámením radě,

4.2. úmrtím člena,

4.3. u právnické osoby jejím zrušením,

4.4. zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,

4.5. rozhodnutím rady z důvodu závažného porušení stanov nebo vnitřních předpisů spolku,

4.6. zánikem spolku.

5. Dokladem členství je potvrzení vydané radou spolku.


Čl. 5
Práva a povinnosti členů


1. Člen spolku má právo:

1.1. účastnit se jednání valné hromady,

1.2. nechat se při jednání valné hromady zastupovat jiným členem,

1.3. volit orgány spolku,

1.4. být volen do orgánů spolku,

1.5. obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,

2. Člen má povinnost zejména:

2.1. dodržovat stanovy spolku, vnitřní předpisy a řády,

2.2. respektovat rozhodnutí všech orgánů spolku,

2.3. aktivně se podílet na plnění cílů spolku,

2.4. svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,

2.5. platit členské příspěvky ve výši stanovené finančním řádem,

2.6. oznamovat změny údajů vedených v seznamu členů spolku; tyto změny je člen povinen oznámit spolku do 7 dnů ode dne, kdy nastaly,

2.7. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.


Čl. 6
Orgány spolku


Orgány spolku jsou:

1. valná hromada,

2. předseda (Statutární orgán),

3. rada spolku,

4. kontrolor.


Čl. 7
Valná hromada


1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.

2. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku.

3. Valnou hromadu svolává rada spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně.

4. Rada svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně třetina členů spolku nebo kontrolor a to nejpozději do jednoho měsíce.

5. Valná hromada se svolává rozesláním pozvánky všem členům spolku elektronickou nebo papírovou poštou nejméně 14 dní předem. Součástí pozvánky je i návrh projednávaného programu.

6. Zástupce nepřítomného člena se při prezenci prokáže plnou mocí k zastupování. Po předložení plné moci je zastoupený považován za přítomného.

7. Valná hromada zejména:

7.1. rozhoduje o změnách stanov a vnitřních předpisů spolku,

7.2. schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet a roční závěrku hospodaření,

7.3. schvaluje výši všech příspěvků podle návrhu rady, formou finančního řádu,

7.4. volí ze svých členů předsedu,

7.5. volí z členů přímou a tajnou volbou kontrolora a členy rady spolku na dobu tří let,

7.6. odvolává přímou a tajnou volbou kontrolora a členy rady spolku,

7.7. rozhoduje o počtu členů rady spolku,

7.8. rozhoduje o zrušení členství,

7.9. rozhoduje o zrušení spolku.

8. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.

9. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.

10. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů spolku.


Čl. 8
Předseda (Statutární orgán)


1. Předseda je Statutárním orgánem spolku.

2. Předseda zastupuje spolek navenek, jedná jeho jménem samostatně ve všech věcech.

3. Předseda naplňuje rozhodnutí rady spolku a rozhoduje o běžných záležitostech spolku.

4. Předsedu volí valná hromada spolku.

5. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady a plynulý chod spolku.

6. Předseda připravuje podklady pro jednání rady spolku.


Čl. 9
Rada spolku


1. Rada spolku je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Rada řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady.

2. Členství v radě vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů.

3. Rada má nejméně tři členy.

4. Radu svolává předseda, nejméně třikrát ročně.

5. Rada zejména:

5.1. koordinuje činnost sdružení,

5.2. svolává valnou hromadu,

5.3. zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,

5.4. přijímá vnitřní předpisy, zejména provozní řády spolku ve všech věcech s výjimkou otázek výhradně svěřených do pravomoci valné hromady,

5.5. rozhoduje o přijetí za člena spolku,

5.6. vede seznam členů spolku, jakož i jeho podpůrné evidence,

5.7. spravuje majetek spolku.

6. K zajištění činnosti spolku může rada zřídit odborné komise.

7. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.

8. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

9. Rozhodnutí rady jsou písemná, ověřená podpisy přítomných členů rady.

10. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu tří měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci rada.


Čl. 10
Kontrolor


1. Kontrolor je revizním a kontrolním orgánem spolku.

2. Kontrolor vykonává kontrolní činnost v oblasti hospodaření spolku, zejména účetnictví a financí, jakožto i kontrolu ostatních činností spolku. Rada je povinna poskytnout kontrolorovi veškeré materiály související s činností spolku.

3. Alespoň jednou ročně provádí revizi účetnictví a valné hromadě předkládá zprávu o kontrole hospodaření spolku za uplynulý kalendářní rok.


Čl. 11
Společná ustanovení o orgánech spolku


1. Funkce v orgánech spolku jsou čestné.

2. Za výkon funkcí v orgánech spolku přísluší pouze náhrada hotových výdajů.

3. Funkce kontrolora a člena rady jsou neslučitelné.


Čl. 12
Zásady hospodaření


1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

2. Zdroji majetku jsou zejména:

2.1. dary a příspěvky právnických a fyzických osob,

2.2. výnosy majetku,

2.3. příjmy z činností při naplňování cílů spolku,

2.4. členské příspěvky ve výši určené finančním řádem,

2.4.1. pravidelný členský příspěvek,

2.4.2. jednorázový vstupní příspěvek,

3. Za hospodaření spolku odpovídá rada sdružení, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.

4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.

5. Cílem činnosti spolku není dosažení zisku. Přebytek hospodaření se použije v následujícím období podle rozpočtu schváleného radou.

6. Účetní závěrka za uplynulý kalendářní rok musí být projednána radou nejpozději do konce února následujícího roku.

7. Zprávu o výsledcích hospodaření za uplynulé období předkládá rada ke schválení valné hromadě.


Čl. 13
Zánik spolku


1. Spolek zaniká:

1.1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí valné hromady,

1.2. rozhodnutím Ministerstva vnitra.

2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.


Čl. 14
Závěrečná ustanovení


1. Pro svou činnost vydá spolek minimálně tyto interní předpisy:

1.1. organizační řád - řeší pravomoci orgánů, jejich odpovědnost a způsob spolupráce,

1.2. jednací řád - určuje jak jednají a rozhodují orgány spolku,

1.3. finanční řád - řeší pravidla a způsob financování spolku a výši členských příspěvků.

2. Ukončením členství končí i činnost v orgánech spolku.

3. Členy první rady spolku jsou členové přípravného výboru.Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou spolku v Litobratřicích dne 24. 11. 2018.


V Litobratřicích dne 24. 11. 2018.
Staré stanovy spolku platné do 24. 11. 2018 najdete v archivu zde.


Copyright © 2006 - 2019 LITOBRATŘICE-NET. Vytvořil Martin Michal. Všechna práva vyhrazena. Aktualizováno: 1.2.2019 20:00